Lite tips från Netstamps

Avsluta köp När Du har köpt eller lagt bud på objekt så skapas en faktura för vart och ett av varje objekten. När du är färdig med din order går du till baying, ---> purchases, där markerar du alla dina fakturor. En i taget eller markera alla med att markera knappen högst upp. Skrolla ner till sista fakturan, och kombinera. Då skapas en slutfaktura av alla tidigare enstaka fakturor.

Betalning Du betalar enklas via Paypal eller med kort. Alla betalningar är via säkra system.

Köpa Det finns 2 sätt att köpa en produkt. 1 genom att lägga att bud eller att köpa ut produkten direkt. Köper du direkt så är objektet ditt. Lägger Du ett bud så är Du med i auktionen på produkten. Lägger någon ett högre bud än vad du har så får du ett mail om detta. 

Porto Grundavgift är 1,20 Euro sen tillkommer det 0,05 Euro för varje följande objekt. I din slutfaktura blir kostnaden endast 1,20 Euro  + eventuell 0,05 Euro per objekt.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ending purchases When you have bought or bid for items, an invoice is created for each of the items.
When you are finished with your order you go to baying, --->purchases, you mark all your invoices.
One at a time or mark all by marking the button at the top. Scroll down to the last invoice, and combine. Then a final invoice is created for all previous single invoices.


Payment You pay simple via Paypal or by card. All payments are via secure system.

Buy There are 2 ways to buy a product. 1 by placing bids or purchasing the product directly. Buying directly is your item. If you place a bid, you are included in the auction on the product. Adding a higher bid than you will receive an email about this.

Shipping fee is 1.20 Euro late, it will be 0.05 Euro for each of the following items. In your final invoice the cost will be only 1.20 Euro + possibly 0.05 Euro per item.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tyvärr kan det vara att jag inte kan hitta ett vykort som du har köp. Anledningen kan vara att jag har haft all mina lådor ute på mässor. Kort kan stoppats tillbaka i fel låda, inte blivit markerats som sålt av mig samt en del kort försvinner i någons byxficka. Nu finns bara mina lådor hemma.

Givetvis ersätter jag det du kan ha betalat för mycket.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unfortunately, it may be that I can't find a postcard that you have purchased. The reason may be that I have had all my boxes out at trade shows. Cards can be put back in the wrong box, not been marked as sold by me and some cards disappear in someone's pants pocket. Now there are only my boxes at home. 

Of course, I will replace what you may have paid too much.

Södertörns Vykortsfölrening